Điều khoản sử dụng

GIỚI THIỆU

 1. Nền tảng Kave.vn (bao gồm website www.kave.vn và ứng dụng di động kave.vn) được vận hành bởi Công ty cổ phần Kave Group và các công ty con, công ty liên kết là sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên kết nối các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam với các Khách hàng. Trước khi sử dụng nền tảng Kave.vn hoặc tạo tài khoản Kave (“Tài Khoản”), vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty cổ phần Kave Group và các công ty con, công ty liên kết và các đối tác cung cấp dịch vụ (“Đối tác”). “Dịch Vụ” chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Nền tảng Kave.vn, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi nền tảng Kave.vn và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Kave.vn có sẵn trên nền tảng Kave.vn, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên nền tảng Kave.vn hoặc các dịch vụ liên quan đến nền tảng Kave.vn (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều kiện điều khoản sàn thương mại điện tử Kave.vn (“Điều khoản, điều kiện”) này. Điều kiện, điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Dụ kết nối bởi nền tảng Kave.vn (“Kave.vn”).
 2. Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối Đối tác cung cấp dịch vụ với Khách hàng (gọi chung là “bạn”, “Khách hàng”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng cung cấp dịch vụ là trực tiếp giữa Đối tác và Khách hàng. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa họ, việc đăng dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ, thực hiện dịch vụ hoặc các đảm bảo, cam kết khác  trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ. Kave.vn không can thiệp vào giao dịch giữa các Đối tác và Khách hàng. Tuy nhiên, tại từng thời điểm Kave.vn có thể đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ của các Đối tác chiến lược cũng như đảm bảo và bồi hoàn khi quyền lợi của Khách hàng bị xâm phạm. Kave.vn có thể hoặc không sàng lọc trước Đối tác hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Đối tác. Kave.vn bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Kave.vn theo Điều Kiện, Điều Khoản này. Kave.vn không bảo đảm cho việc các Khách hàng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, Kave.vn sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng cung cấp dịch vụ giữa Đối tác và Khách hàng và quản lý vấn đề phát sinh, trừ khi Đối tác và Khách hàng thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng, đồng thời loại trừ trách nhiệm của Kave.vn.
 3. Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Kave.vn, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều kiện, điều khoản này và quy định, chính sách khác liên quan.
 4. Kave.vn bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Nền tảng Kave.vn hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Kave.vn không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Kave.vn có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ nền tảng Kave.vn hoặc Dịch Vụ của Kave.vn mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
 5. Kave.vn bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới nền tảng Kave.vn hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào và Kave.vn cho là đúng hoặc cần thiết vì sự an toàn của nền tảng, vì lý do bảo mật, an ninh hay bất kỳ lý do nào mà Kave.vn cho là hợp lý.

bằng việc sử dụng dịch vụ hay tạo tài khoản tại kave.vn, bạn đã chấp nhận không hủy ngang đối với và đồng ý với những điều khoản điều kiện này, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan.

nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào kave.vn. nếu bạn là người không thuộc phạm vi trở thành người dùng hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại việt nam, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong điều kiện, điều khoản này. nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không tạo tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng tài khoản hoặc các dịch vụ của kave.vn  mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

NGƯỜI SỬ DỤNG

 1. Người sử dụng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ trên Kave.vn.
 2. Thương Nhân phải (i) có hoạt động thương mại hợp pháp; và (ii) ký hợp đồng với Kave.vn để sử dụng dịch vụ TMĐT và/hoặc các dịch vụ khác trên Kave.vn.
 3. Khách hàng tham gia giao dịch trên Kave.vn là (i) các cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Kave.vn hoặc (ii) các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

QUYỀN RIÊNG TƯ

 1. Kave.vn coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người sử dụng, Kave.vn cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Kave.vn.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Kave.vn. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Kave.vn thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Kave.vn, Người Sử Dụng:
 2. cho phép Kave.vn thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
 3. đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Kave.vn; và
 4. sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.
 5. Trường hợp Người sử dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người sử dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người dùng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 1. Kave.vn trao cho Người sử dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Kave.vn đều thuộc sở hữu của Kave.vn và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Kave.vn được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Kave.vn được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Kave.vn và Nội Dung của Kave.vn. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Kave.vn và Nội Dung của Kave.vn. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Kave.vn trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Kave.vn. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Kave.vn khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kave.vn (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside tìm kiến trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).
 2. Kave.vn cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Kave.vn, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Kave.vn. Bạn thừa nhận rằng Kave.vn có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

PHẦN MỀM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Kave.vn tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Kave.vn bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Kave.vn theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Kave.vn.

TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

 1. Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn Tên Đăng Nhập mà Kave.vn, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, Kave.vn có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Kave.vn cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Kave.vn không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó.. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Kave.vn cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Kave.vn.
 2. Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Kave.vn, và (c) thông báo ngay lập tức với Kave.vn nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. Kave.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản, Điều kiện này của Người Sử Dụng.
 3. Bạn đồng ý rằng Kave.vn có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Kave.vn bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) sử dụng dịch vụ trên Kave.vn với mục đích kinh doanh, (f) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc bán mã khuyến mãi cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã khuyến mãi ở Kave.vn), (g) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Kave.vn. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc việc sử dụng của bạn đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, Kave.vn có quyền xóa Tài Khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.
 4. Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Kave.vn. Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc sử dụng dịch vụ đã giao kết. Khi đó, theo Điều Kiện, Điều Khoản, Người Sử Dụng phải liên hệ với Kave.vn sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Kave.vn không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Người Sử Dụng miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của Kave.vn.
 5. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Kave.vn nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Kiện, Điều Khoản này.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Quyền được phép sử dụng Kave.vn và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Kiện, Điều Khoản này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Kiện, Điều Khoản này. Trong trường hợp đó, Kave.vn có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.
 2. Người Sử Dụng không được phép:
 3. tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;
 4. vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Dịch vụ của Kave.vn;
 5. đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
 6. cung cấp Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;
 7. giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ;
 8. gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Kave.vn;
 9. gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Kave.vn;
 10. cung cấp dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Kiện, Điều Khoản này;
 11. cung cấp dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;
 12. mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Kiện, Điều Khoản này;
 13. truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Kave.vn, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.
 14. chỉnh sửa giá của bất kỳ dịch vụ nào hoặc can thiệp vào danh mục dịch vụ của Người Sử Dụng khác.
 15. thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Kave.vn;
 16. cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Kave.vn áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Kave.vn;
 17. khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người  Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;
 18. tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);
 19. tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;
 20. tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;
 21. tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;
 22. làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,
 23. can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang Kave.vn;
 24. thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;
 25. sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;
 26. sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào  được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.
 27. sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;
 28. xâm phạm các quyền của Kave.vn, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;
 29. sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc
 30. liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.
 31. Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Kave.vn, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Kave.vn. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Kave.vn, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Kave.vn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Kave.vn.
 32. Người Sử Dụng thừa nhận rằng Kave.vn và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Kave.vn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng.  Không giới hạn ở những điều trên, Kave.vn và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào (i) xâm phạm đến Điều kiện, Điều Khoản này; (ii) trường hợp Kave.vn nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác; (iii) trường hợp Kave.vn nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác. Kave.vn có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Kave.vn, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Kave.vn hoặc gửi cho Kave.vn, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Diễn Đàn của Kave.vn hoặc trên các phần khác của Kave.vn.
 33. Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Kave.vn có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Kave.vn hoặc theo quan điểm của Kave.vn thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Kave.vn, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 1. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:
 2. Xóa danh mục dịch vụ
 3. Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản
 4. Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản
 5. Cáo buộc hình sự;
 6. Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 7. Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang Kave.vn của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Kiện, Điều Khoản này, vui lòng liên hệ Kave.vn.

BÁO CÁO HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Kave.vn dưới bất kỳ hình thức nào. Kave.vn cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên Kave.vn.
 2. Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”)  và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm,  vui lòng báo bằng văn bản tới Kave.vn và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. Kave.vn sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.  Vui lòng sử dụng đơn khiếu nại mẫu và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết.

CHẤP THUẬN DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

 1. Vào từng thời điểm, Kave.vn hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:
 2. Thẻ Tín Dụng/Ghi Nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng

Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.

 1. Thanh Toán Khi sử dụng dịch vụ (Cash)
 2. Cash được áp dụng bởi từng dịch vụ cụ thể. Người sử dụng có thể trả tiền mặt trực tiếp cho Đối tác vào thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc dịch vụ.
 3. Thanh Toán Bằng Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking

Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho Người Sử dụng có thẻ ATM nội địa có liên kết Internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

 1. Thanh toán qua các kênh trung gian thanh toán, ví điện tử
 2. Người sử dụng chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.
 3. Kave.vn không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người sử dụng hoặc Đối tác phải chịu từ việc nhập sai thông tin dịch vụ và/hoặc thông tin thanh toán cho order đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 10.1 ở trên. Kave.vn bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người sử dụng và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

Lưu ý: Kave.vn sẽ chịu trách nhiệm với những order có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của Kave.vn (nếu có)

 1. Hiện tại, Kave.vn chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho Kave.vn thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho các dịch vụ đã cung cấp hoặc hoàn lại từ Kave.vn.

VÍ KAVE.VN

 1. Ví Kave.vn là một tính năng do Kave.vn hoặc nhà cung cấp dịch vụ được phép của Kave.vn cung cấp để hỗ trợ việc lưu giữ tiền cung cấp dịch vụ hoặc tiền hoàn trả cho các giao dịch trả hàng/hoàn tiền hay để tạo thuận lợi cho các giao dịch của Người sử dụng Kave.vn cho phép giữ hộ một khoản tiền đối với Người dùng. Tổng số tiền này, trừ đi các khoản đã được rút, sẽ được thể hiện ở mục số dư Ví Kave.vn.
 2. Bạn có thể chuyển tiền từ Ví Kave.vn (tối đa toàn bộ số dư trong Ví Kave.vn của bạn) đến tài khoản ngân hàng liên kết (“Tài Khoản Liên Kết”) thông qua thao tác gửi yêu cầu chuyển tiền (“Yêu Cầu Rút Tiền”). Yêu Cầu Rút Tiền thủ công đầu tiên trong tuần sẽ không bị tính phí. Kave.vn cũng có thể chuyển khoản tự động từ Ví Kave.vn của bạn đến Tài Khoản Liên Kết theo định kỳ, theo thiết lập của bạn. Kave.vn chỉ thực hiện việc chuyển khoản vào ngày làm việc và việc chuyển khoản đó có thể cần tối đa ba ngày làm việc để hoàn tất việc ghi có vào Tài Khoản Liên Kết. Hoặc bạn sẽ phải trả phí chuyển khoản theo công bố của Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài khoản mà Kave.vn sử dụng đối với yêu cầu Rút tiền tức thì.
 3. Tiền thu được từ việc cung cấp dịch vụ có sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng được hỗ trợ trên Kave.vn sẽ được ghi có vào Ví Kave.vn sau 3 ngày kể từ khi giao dịch được cập nhật trạng thái hoàn thành hoặc sau khi Người sử dụng xác nhận đã được cung cấp dịch vụ. Tiền dịch vụ thuộc các order thanh toán bằng tiền mặt (Cash) bị huỷ dịch vụ/hoàn tiền sẽ được ghi có vào Ví Kave.vn trong vòng một (01) ngày làm việc sau ngày yêu cầu huỷ/hoàn tiền được chấp thuận.
 4. Sau khi đã gửi yêu cầu chuyển tiền, bạn có thể không thể thay đổi hoặc huỷ Yêu Cầu Rút Tiền.
 5. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý bất kỳ giao dịch nào, bạn uỷ quyền cho Kave.vn chỉnh sửa lỗi đó và thực hiện ghi có hoặc ghi nợ trong tài khoản ngân hàng chỉ định của bạn, với điều kiện là việc chỉnh sửa này được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan. Nếu Kave.vn không thể ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản ngân hàng chỉ định của bạn vì bất kỳ lý do nào, bạn uỷ quyền cho chúng tôi tiếc tục thực hiện việc ghi có hoặc ghi nợ vào tài khoản, sau khi áp dụng bất kỳ khoản phí có liên quan nào, vào bất kỳ tài khoản ngân hàng hoặc phương tiện thanh toán nào mà bạn đã cung cấp cho Kave.vn hoặc cấn trừ việc ghi có hoặc ghi nợ cùng các khoản phí có liên quan từ số dư Ví Kave.vn của bạn trong tương lai, trong giới hạn pháp luật cho phép.
 6. Bạn ủy quyền cho chúng tôi được thực hiện các bút toán ghi có hoặc ghi nợ liên quan đến Ví Kave.vn của bạn:
 7. để điều chỉnh các sai sót trong việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào;
 8. trường hợp Kave.vn cho rằng bạn thực hiện hành vi và/hoặc giao dịch gian lận hoặc đáng ngờ
 9. liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các khoản không chính xác nào;
 10. liên quan đến bất kỳ điểm thưởng hay hoàn lại nào;
 11. liên quan đến bất kỳ loại phí chưa được thanh toán nào;
 12. liên quan đến việc giải quyết bất kỳ tranh chấp giao dịch nào, bao gồm bất kỳ các bồi thường cho hoặc từ phía bạn;
 13. liên quan đến các dịch vụ bị cấm hoặc các dịch vụ bị cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn; và
 14. liên quan đến bất kỳ việc thay đổi thỏa thuận đã cam kết giữa Người sử dụng và Đối tác.

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA KAVE.VN

 1. Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn là dịch vụ cung cấp bởi Kave.vn hoặc đơn vị được Kave.vn ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch. Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người sử dụng thanh toán các order cho Người cung cấp dịch vụ sẽ được lưu giữ bởi Kave.vn hoặc đơn vị được Kave.vn ủy quyền (“Tài khoản Đảm Bảo Kave.vn”).  Người cung cấp dịch vụ sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài Khoản Đảm Bảo Kave.vn.
 2. Sau khi Người sử dụng thanh toán order (“Khoản Tiền Thanh Toán từ Người sử dụng”), Khoản Tiền Thanh Toán từ Người sử dụng sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo Kave.vn cho đến khi:
 3. Người sử dụng gửi xác nhận cho Kave.vn mình đã được cung cấp dịch vụ, trong trường hợp đó, trừ khi Mục 12.2 (d) áp dụng, Kave.vn sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người sử dụng vào Tài Khoản Đảm Bảo Kave.vn cho Người cung cấp dịch vụ;
 4. Trong trường hợp Thời Gian Kave.vn Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo Mục 12.3) đã hết hạn, trừ trường hợp áp dụng Mục 12.2(c) và 12.2(d), Kave.vn sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người sử dụng vào Tài khoản Đảm Bảo Kave.vn cho Người cung cấp dịch vụ;
 5. Trường hợp Kave.vn xác định được rằng yêu cầu huỷ dịch vụ/hoàn tiền của Người sử dụng được chấp thuận, trừ khi áp dụng Mục 12.2(d), Kave.vn sẽ hoàn tiền cho Người sử dụng, theo các điều khoản trong Chính sách huỷ dịch vụ và Hoàn Tiền của Kave.vn.
 6. vào thời điểm mà Kave.vn xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ Tiền Thanh Toán từ Người sử dụng là hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Kave.vn xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của Cơ quan tài phán hoặc để thực thi Điều Kiện, Điều Khoản này.

Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn chỉ áp dụng khi Người sử dụng lựa chọn hình thức thanh toán mà tiền được chuyển vào Tài Khoản Đảm Bảo Kave.vn trước hoặc theo chính sách của Kave.vn. Hình thức tự thỏa thuận giữa Người sử dụng và Người cung cấp dịch vụ hoặc Cash sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn.

 1. Các khoản thanh toán thực hiện qua các kênh thanh toán Kave.vn sẽ được giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo Kave.vn trong một khoảng thời gian nhất định (“Thời Gian Kave.vn Đảm Bảo”). Người sử dụng có thể đề nghị gia hạn Thời Gian Đảm Bảo tối đa một lần duy nhất trước khi hết hạn Thời Gian Kave.vn Đảm Bảo, tùy thuộc vào và theo các quy định trong Chính Sách huỷ dịch vụ và Hoàn Tiền. Theo yêu cầu của Người sử dụng, Thời Gian Kave.vn Đảm Bảo có thể được gia hạn tối đa ba (03) ngày trừ khi Kave.vn, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định rằng việc kéo dài thêm thời gian gia hạn là cần thiết hoặc như được yêu cầu.
 2. Trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, tài khoản ngân hàng của Người cung cấp dịch vụ không thể ghi có và/hoặc Người cung cấp dịch vụ không thể liên lạc được, Kave.vn trong sự cố gắng hợp lý của mình sẽ liên lạc với Người cung cấp dịch vụ bằng các thông tin do Người cung câp dịch cung cấp. Trong trường hợp Người cung cấp dịch vụ không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Khoản Tiền Thanh Toán của Người sử dụng đến hạn thanh toán cho Người người cung cấp dịch vụ nhưng chưa được trả cho Người người dung cấp dịch vụ, Kave.vn sẽ xử lý Khoản Tiền Thanh Toán này theo quy định pháp luật hiện hành.
 3. Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Kave.vn. Kave.vn có quyền yêu cầu Người cung cấp dịch vụ hoặc Người sử dụng cung cấp các dữ liệu cá nhân như ảnh chân dung, thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc bất cứ tài liệu cần thiết nào khác để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin, bao gồm cả việc xác nhận theo yêu cầu của bên thứ ba thực hiện thanh toán và các bên cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng. Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng theo đây chấp thuận cho Kave.vn sử dụng hoặc cung cấp các dữ liệu cá nhân của mình nhằm phục vụ cho việc sử dụng Kave.vn của Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng. Ngoài ra, Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng quyền cho Kave.vn sử dụng các dữ liệu cá nhân của mình để giải đáp bất kỳ thắc mắc nào Kave.vn cho là cần thiết để xác nhận danh tính của Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng với các tổ chức khác như ngân hàng của Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng. Để biết thêm thông tin về cách thức Kave.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại Chính Sách Bảo Mật.
 4. Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn. Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng nhằm hỗ trợ Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi chính Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng, và Kave.vn không có trách nhiệm liên quan đên các nghĩa vụ pháp luật của Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng như vừa đề cập. Trong mọi trường hợp, Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn không cấu hành việc bảo đảm chất lượng dịch vụ do Người cung cấp dịch vụ cung cấp.
 5. Người cung cấp dịch vụ/Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của Kave.vn đối với hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn là quyết định cuối cùng.
 6. Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ giao dịch nào không được thực hiện trên Kave.vn sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn.

HỆ THỐNG ĐIỂM THƯỞNG KAVE.VN COIN

 1. Người Sử Dụng có thể tích lũy điểm thưởng (“Kave.vn coin”) khi sử dụng dịch vụ trên Kave.vn thông qua việc sử dụng hệ thống Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn hoặc thông qua việc tham gia các hoạt động của Kave.vn do Kave.vn toàn quyền quyết định vào từng thời điểm (“Hoạt Động Hợp Lệ”). Nhìn chung, Kave.vn coin sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Người Sử Dụng sau khi hoàn tất giao dịch hoặc hoạt động thành công được Kave.vn chấp thuận. Bạn có đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Kave.vn coin nếu bạn là Người Sử Dụng và Tài Khoản của bạn không thuộc đối tượng không áp dụng việc tham gia.
 2. Giao dịch chưa hoàn thành trên Kave.vn khi sử dụng Chính Sách Đảm Bảo Kave.vn sẽ không đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Kave.vn coin. Kave.vn có toàn quyền loại trừ các dịch vụ không thuộc đối tượng của hệ thống điểm thưởng Kave.vn coin.
 3. Kave.vn coin không có giá trị tiền tệ, không cấu thành tài sản của Người Sử Dụng và không thể được mua, bán, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 4. Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định được Kave.vn quyết định, thay đổi và chỉnh sửa vào từng thời điểm, tùy thuộc vào hạn mức theo toàn quyền quyết định của Kave.vn, Người Sử Dụng có thể sử dụng Kave.vn coin bằng cách gửi yêu cầu đến Kave.vn và sử dụng Kave.vn coin để khấu trừ vào giá dịch vụ khi thực hiện giao dịch thanh toán dịch vụ trên Kave.vn theo quy định của Kave.vn vào từng thời điểm. Tất cả các khoản hoàn tiền phải tuân thủ theo Chính Sách huỷ dịch vụ và Hoàn Tiền.
 5. Kave.vn coin mà bạn đã sử dụng sẽ được trừ vào số dư Kave.vn coin. Mỗi Kave.vn coin đều có hạn sử dụng.  Lưu ý kiểm tra chi tiết Tài Khoản của bạn trên Kave.vn để biết số dư Kave.vn coin cũng như hạn sử dụng.
 6. Vào từng thời điểm, Kave.vn sẽ thông tin đến bạn điểm thưởng Kave.vn coin sẽ được áp dụng đối với Hoạt Động Hợp Lệ cụ thể nào. Hoạt Động Hợp Lệ có thể bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc bạn thực hiện thanh toán dịch vụ với Người cung cấp dịch vụ đang tham gia chương trình hoặc các chương trình khuyến mãi cụ thể của Kave.vn. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các điều khoản của các chương trình điểm thưởng đó nếu được áp dụng vào từng thời điểm.
 7. Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến số lượng Kave.vn coin nhận được từ Hoạt Động Hợp Lệ, thì khiếu nại đó phải được gửi đến Kave.vn trong vòng một (01) tháng kể từ ngày bạn thực hiện thành công giao dịch và hoàn tất dịch vụ. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho việc khiếu nại của bạn. Kave.vn bảo lưu quyền từ chối giải quyết khiếu nại nếu thời gian gửi khiếu nại đã qua.
 8. Kave.vn không đảm bảo và không chấp nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế cho Kave.vn coin. Bạn cần kiểm tra với chuyên gia tư vấn thuế của bạn xem là việc nhận Kave.vn coin có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của bạn hay không.
 9. Trong giới hạn quy định pháp luật áp dụng, Kave.vn bảo lưu quyền (i) ngưng hệ thống điểm thưởng Kave.vn coin bất cứ lúc nào, và (ii) hủy hoặc hoãn quyền tham gia vào hệ thống điểm thưởng Kave.vn coin của Người Sử Dụng, bao gồm cả khả năng có được hoặc sử dụng Kave.vn coin.

DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 1. Dịch vụ giá trị gia tăng là các dịch vụ được cung cấp bởi Kave.vn hoặc các đối tác có đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm những không giới hạn các dịch vụ vận chuyển, xác thực, bảo hành, bảo hiểm…
 2. Người cung cấp dịch vụ phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người sử dụng sẽ được sử dụng dịch vụ đúng hẹn, đúng chất lượng như đã cam kết. Các dịch vụ giá trị gia tăng này chỉ nhằm cung cấp thêm tiện ích và tiện lợi cho Người sử dụng và hoàn toàn có thể  tách rời trong chất lượng dịch vụ mà Người cung cấp dịch vụ cung cấp.
 3. Người Sử Dụng hiểu rằng Người cung cấp dịch vụ chịu toàn bộ trách nhiệm, rủi ro liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Đối với Giao Dịch Xuyên Quốc Gia. Người Sử Dụng hiểu rằng, khi một đề nghị dịch vụ có mô tả rằng dịch vụ được đề nghị sẽ được cung cấp từ nước ngoài, dịch vụ đó được cung cấp bởi Người cung cấp dịch vụ ngoài Việt Nam, và việc xuất/nhập khẩu dịch vụ đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước Người cung cấp dịch vụ cư trú, pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước cư trú là thành viên. Người Sử Dụng cần hiểu rõ các hạn chế về xuất/nhập khẩu dịch vụ của nước cư trú. Người Sử Dụng đồng ý rằng Kave.vn không thể tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề này và đồng ý rằng Kave.vn sẽ không thể chịu các rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động xuất/nhập khẩu dịch vụ vào Việt Nam.

HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TIỀN

 1. Người sử dụng chỉ có thể hủy dịch vụ trước khi thanh toán.
 2. Người sử dụng có thể yêu cầu huỷ dịch vụ và hoàn tiền trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày yêu cầu huỷ dịch vụ. Vui lòng xem Chính Sách huỷ dịch vụ và Hoàn Tiền của Kave.vn để biết thêm thông tin chi tiết.
 3. Kave.vn không quản lý việc hủy dịch vụ, hoàn tiền của các order tự giao dịch giữa Người cung cấp dịch vụ và Người sử dụng.
 4. Nếu bạn dùng Kave.vn coin để thanh toán và được hoàn trả dựa trên Chính Sách huỷ dịch vụ và Hoàn Tiền của Kave.vn, Kave.vn sẽ tách biệt hoàn trả số tiền bạn đã thanh toán cho dịch vụ đó và số Kave.vn coin bạn đã dùng vào Tài Khoản của bạn.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

 1. Người cung cấp dịch vụ phải quản lý và đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của các thông tin chẳng hạn liên quan đến giá cả và chi tiết dịch vụ, khả năng cung cấp cũng như các dịch vụ được phép cung cấp trong Chính sách dịch vụ Kave.vn ban hành và không được phép đăng tải các thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn.
 2. Giá dịch vụ được Người người cung cấp dịch vụ toàn quyền quyết định, trừ các dịch vụ được ấn định giá bởi cơ quan có thẩm quyền. Giá dịch vụ nên bao gồm toàn bộ số tiền mà Người sử dụng cần thanh toán (ví dụ: các loại thuế, phí, phí phụ vụ, thụ thu v.v.) và Người cung cấp dịch vụ sẽ không yêu cầu Người sử dụng thanh toán thêm hoặc riêng bất kỳ khoản tiền nào khác.
 3. Người cung cấp dịch vụ đồng ý rằng Kave.vn có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, thực hiện các hoạt động khuyến mãi để hỗ trợ các giao dịch giữa Người cung cấp dịch vụ và Người sử dụng thông qua việc giảm, chiết khấu hoặc hoàn lại phí hoặc thông qua những cách khác. Giá cuối cùng Người sử dụng cần thanh toán thực tế là giá đã áp dụng những điều chỉnh trên.
 4. Để thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ của Người cung cấp dịch vụ đăng trên Kave.vn, Kave.vn có thể đăng những dịch vụ (theo mức giá đã điều chỉnh) lên các website của bên thứ ba (chẳng hạn các cổng thông tin và cổng so sánh giá) và những website khác (nội địa hoặc quốc tế) được vận hành bởi hoặc hợp tác với Kave.vn.
 5. Người cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Người sử dụng theo quy định pháp luật.
 6. Người cung cấp dịch vụ thừa nhận và đồng ý rằng Người cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan và bất kỳ loại phí nào đối với dịch vụ đăng và Kave.vn không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này. Người cung cấp dịch vụ nên sử dụng dịch vụ tư vấn thuế chuyên nghiệp nếu cần thiết.
 7. Người cung cấp dịch vụ thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Người cung cấp dịch vụ đối với các chính sách của Kave.vn sẽ dẫn đến các biện pháp đề cập tại Mục 8.1.

PHÍ

 1. Nếu Điều kiện, Điều Khoản này không có quy định nào khác hoặc các bên không có thỏa thuận nào khác, Người Sử Dụng không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Kave.vn.
 2. Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan. Người cung cấp dịch vụ thừa nhận và đồng ý rằng Kave.vn có thể khấu trừ các khoản phí phải trả cho Kave.vn và các khoản thuế áp dụng từ số tiền cung cấp dịch vụ được thanh toán bởi Người sử dụng. Kave.vn sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn tài chính cho khoản phí và khoản thuế do Người cung cấp dịch vụ chi trả nếu có yêu cầu.
 3. Phí Thanh Toán

Phí thanh toán là phí áp dụng cho mỗi giao dịch thành công trên sàn giao dịch TMĐT Kave.vn (không áp dụng cho giao dịch bị hủy hoặc bị yêu cầu huỷ dịch vụ/hoàn tiền). Trong mọi trường hợp, Người cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm chi trả Phí Thanh Toán.

Phí thanh toán được cấn trừ trực tiếp trên từng giao dịch trước khi tiền cung cấp dịch vụ được ghi nhận vào Ví Kave.vn của Ngời cung cấp dịch vụ.

Phí thanh toán được tính trên tổng giá trị thanh toán của Người sử dụng cho từng giao dịch, bao gồm tổng tiền dịch vụ, tiền dịch vụ giá trị gia tăng mà Người sử dụng thực trả.

Tùy vào phương thức thanh toán mà Người sử dụng đã chọn, mức phí thanh toán được áp dụng cho mỗi đơn hàng sẽ khác nhau:

Phương thức thanh toán

Mức phí (đã bao gồm VAT)

Thẻ tín dụng/ ghi nợ hoặc: 2%

Trả góp bằng thẻ tín dụng: 2%

Thanh toán tiền mặt (Cash): 2%

Thẻ ATM nội địa/ Internet banking: 2%

Ví điện tử: 0%

Tài khoản Fiin: 0%

TRANH CHẤP

 1. Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Người cung cấp dịch vụ và Người sử dụng đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và Kave.vn sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.
 2. Mỗi Người cung cấp dịch vụ và Người sử dụng cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với Kave.vn hoặc các công ty con, công ty liên kết của Kave.vn (trừ trường hợp Kave.vn hoặc các công ty con, công ty liên kết của mình là Người cung cấp dịch vụ liên quan đến khiếu nại đó) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Kave.vn hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.
 3. Người Sử Dụng được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Kave.vn để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. Kave.vn, theo toàn quyền quyết định của mình và không có nghĩa vụ đối với Người cung cấp dịch vụ và Người sử dụng, sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính Sách huỷ dịch vụ và Hoàn Tiền của Kave.vn.
 4. Để rõ ràng hơn, việc hỗ trợ theo Mục 18 này chỉ áp dụng đối với Người sử dụng là đối tượng của Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn. Người sử dụng có thể áp dụng những phương thức thanh toán khác có thể liên hệ trực tiếp với Người cung cấp dịch vụ.

PHẢN HỒI

 1. Kave.vn luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp Kave.vn cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của Kave.vn dưới đây:
 2. Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên Kave.vn.
 3. Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.
 4. Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.
 5. Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

 1. dịch vụ được cung cấp như “sẵn có” và không có bất kỳ sự đảm bảo, khiếu nại hoặc khẳng định nào từ kave.vn về bất kỳ nội dung nào được thể hiện, ngụ ý hoặc bắt buộc đối với dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc đảm bảo về chất lượng, việc thực hiện, không vi phạm, việc mua bán, hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, cũng như không có bất kỳ sự đảm bảo nào được tạo ra trong quá trình giao dịch, thực hiện, hoặc sử dụng dịch vụ sau khi giao dịch.
 2. ngoài các nội dung trên và trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật, kave.vn không đảm bảo rằng dịch vụ, trang kave.vn hoặc các chức năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, chính xác, hoàn thiện hoặc không bị lỗi, rằng các lỗi phát sinh, nếu có, sẽ được khắc phục, hoặc rằng trang kave.vn và/hoặc máy chủ sẽ sẵn có những chức năng an toàn với vi rút, trojan-horses, định tuyến, trap doors, time bombs hoặc bất cứ mã, lệnh, chương trình hoặc thành tố có hại nào khác.
 3. người sử dụng cần thừa nhận rằng mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của kave.vn và/hoặc dịch vụ kave.vn sẽ thuộc về người sử dụng trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép.
 4. kave.vn không kiểm soát và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với: (a) việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sản phẩm có sẵn trên trang kave.vn; hoặc (b) khả năng người cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ hợp pháp hoặc khả năng của người sử dụng thanh toán cho các dịch vụ. Nếu có tranh chấp liên quan đến một hoặc nhiều người sử dụng, những người sử dụng này đồng ý tự giải quyết tranh chấp trực tiếp với nhau và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, miễn trừ kave.vn và các công ty con, công ty liên kết của kave.vn khỏi bất kỳ và mọi khiếu nại, yêu cầu và tổn thất phát sinh hoặc liên quan với bất kỳ tranh chấp nào.

CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 1. trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không một trường hợp nào ràng buộc kave.vn chịu trách nhiệm dù phát sinh từ hợp đồng, bảo hành, chất lượng… (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bất cẩn (dù chủ động, bị động hoặc bị quy gán), trách nhiệm đối với sản phẩm, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân khác liên quan đến luật pháp, quyền lợi chính đáng, các quy chế hoặc các hình thức khác đối với
 2. (i) tổn thất trong quá trình sử dụng dịch vụ; (ii) tổn thất về lợi nhuận; (iii) tổn thất về doanh thu; (iv) tổn thất về dữ liệu; (v) tổn thất về uy tín; hoặc (vi) không thực hiện được các biện pháp nguy cấp dự trù, đối với từng trường hợp dù trực tiếp hoặc gián tiếp; hoặc
 3. bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào (gồm bất kỳ mất mát nào về dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc ngoài khả năng sử dụng trang kave.vn hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó, ngay cả khi kave.vn đã được cho hay về khả năng của các thiệt hại đó hoặc được gợi ý phải chịu trách nhiệm.
 4. bạn thừa nhận và đồng ý rằng quyền duy nhất của bạn liên quan đến các sự cố hoặc sự không thỏa mãn với dịch vụ là yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc dừng sử dụng dịch vụ trên kave.vn.
 5. bất kể các điều khoản bên trên, trường hợp kave.vn, theo phán quyết của Cơ quan tài phán có thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép (bao gồm đối với lỗi bất cẩn không đáng kể) thì trách nhiệm của kave.vn đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chỉ giới hạn trong mức thấp hơn đối với (a) khoản phí phải trả cho bạn theo chính sách kave.vn đảm bảo; và (b) 2.000.000 vnd (hai triệu đồng chẵn) hoặc khoản tiền khác như xác định cụ thể trong phán quyết chung thẩm của tòa án có thẩm quyền.
 6. không có nội dung nào trong Điều kiện, Điều khoản này sẽ giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào đối với thương vong hoặc tai nạn cá nhân do sự bất cẩn, gian lận của kave.vn hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác có phần tham gia của kave.vn mà trách nhiệm đó không được hạn chế và/hoặc loại trừ theo quy định pháp luật.

LIÊN KẾT VÀ TƯƠNG TÁC VỚI TRANG ĐIỆN TỬ/DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

 1. Các đường dẫn của bên thứ ba có trên Kave.vn sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi Kave.vn. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của Kave.vn dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế bạn phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này.
 2. Người Sử Sụng có thể tương tác, sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong quá trình sử dụng Kave.vn. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Người Sử Sụng và bên thứ ba có liên quan.
 3. Kave.vn cung cấp Dịch Vụ cho bạn theo Điều kiện, Điều Khoản này. Và Người Sử Dụng ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua Kave.vn có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó thông qua Kave.vn. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba đó.
 4. Kave.vn không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Người Sử Dụng với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với Kave.vn. Kave.vn cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của Kave.vn đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

KHẲNG ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

 1. Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng:
 2. Người Sử Dụng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp chưa thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Kiện, Điều Khoản này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và
 3. Người Sử Dụng chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Kiện, Điều Khoản này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Kave.vn, các cổ đông, công ty con, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, nhân viên, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của Kave.vn (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào ghánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến (a) bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Kave.vn, hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp Kave.vn hoặc các công ty con, công ty liên kết của Kave.vn là Người cung cấp dịch vụ đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) Chính Sách Đảm Bảo của Kave.vn, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho Kave.vn, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Kiện, Điều Khoản này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc (f) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng.

TÍNH RIÊNG LẺ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Kiện, Điều Khoản này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Kiện, Điều Khoản này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Kiện, Điều Khoản này chống lại hoặc liên quan đến Kave.vn hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Kiện, Điều Khoản này sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Thương mại Công Lý Việt Nam (VIETJAC). Với số lượng trọng tài viên là một do Chủ tịch trung tâm chỉ định. Địa điểm trọng tài là tại Hà Nội. Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Kave.vn bảo lưu tất cả các quyền lợi không được quy định tại Điều Kiện, Điều Khoản này.
 2. Kave.vn có quyền chỉnh sửa các Điều kiện, Điều Khoản này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải Điều Kiện, Điều Khoản được chỉnh sửa lên Kave.vn. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Kave.vn sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Kiện, Điều Khoản được chỉnh sửa.
 3. Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.
 4. Không một quy định nào trong các Điều Kiện, Điều Khoản này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và Kave.vn.
 5. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu Kave.vn không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của Kave.vn vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.
 6. Các Điều Kiện, Điều Khoản này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Kave.vn và Người Sử Dụng mà vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty con, công ty liên kết của Kave.vn (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của Kave.vn hoặc của các công ty liên kết và công ty con của Kave.vn).
 7. Các điều khoản được quy định trong Điều Kiện, Điều Khoản này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Kiện, Điều Khoản này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Kave.vn và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Kiện, Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Kiện, Điều Khoản Dịch Vụ. Các Điều Kiện, Điều Khoản này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.
 8. Bạn đồng ý tuân tủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.  BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA GOOGLE+” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KAVE.VN, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.